• Pobyt w ZPO jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. NFZ nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania, dlatego pacjenci są zobowiązani wnosić miesięczną opłatę, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W chwili obecnej jest to kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70% dochodu pacjenta.
  • Opłatę ustala się po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w Zakładzie.
  • Na podstawie § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 731) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Skip to content