Instytucja Samorządu
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Poznaj lepiej nasz region:

ODPŁATNOŚĆ

Zasady odpłatności za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekńczym

- miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym osoby kierowanej do zakładu opiekuńczego, albo w nim przebywającej, określana jest na podstawie:
§ 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w brzmieniu:

  1. Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej „opłatą” jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego.
  2. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowe zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.
  3. Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:
    • 1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy lub emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
    • 2) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.
  4. W przypadku czasowej nieobecności świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym w trakcie jego pobytu w tym zakładzie opiekuńczym, obliczając opłatę uwzględnia się liczbę dni pobytu świadczeniobiorcy poza zakładem opiekuńczym, przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza zakładem opiekuńczym opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w zakładzie opiekuńczym.