INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu (zwany dalej „Zakładem”), ul. Słowackiego 3, adres e-mail: spzpowreszlu@xl.wp.pl, numer telefonu/faxu (89) 755-12-96, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001118, numer NIP: 742-18-35-734 REGON: 510654801, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakład powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.   Dane kontaktowe:  Małgorzata Jadczak  tel. 89 755-12-96, e-mail: jod@spzpo.reszel.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Zakład może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach, w gabinecie lekarskim lub na oddziale),
diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana  o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Zakładem,
innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,   a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital,
podmiotom leczniczym współpracującym  z Zakładem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Zakładu, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym  w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zakład może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 

załącznik : RODO

Skip to content