Instytucja Samorządu
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Poznaj lepiej nasz region:

Zamówienia archiwalne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Sukcesywna dostawa posiłków - Nr spr. 341/06/2015;


Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków
Numer ogłoszenia: 128347 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015

Załączniki

 

21.02.2014 r.
nazwa zamówienia:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Reszlu

OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

w zakresie opieki lekarskiej -lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii,neurologii, psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia, lub w trakcie specjalizacji w wyżej wymienionych dziedzinach na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego

>> Kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „ Oferta na świadczenia zdrowotne” w terminie do 20.12.2013 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym w Reszlu, ul. Słowackiego 3, 11-440 Reszel – sekretariat do godz. 12.00.

ZAPROSZENIE DO przedstawienia oferty cenowej dotyczącej usługi

„ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH”

09.07.2014 r.:

22.07.2014 r.: